Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Folkers service gevestigd te Dieren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nummer 09087363.


Artikel 1. Definities
1.1 Onder "Koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper of consument die een natuurlijk persoon is en of handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De Internet site folkersonderhoud richt  zich voornamelijk op de Nederlandse, Belgische en Europese markt.


Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.


Artikel 4. Aanbiedingen
4.1 Alle door Folkers service gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het aangaan van een bestelling is Folkers service gerechtigd om een de bestelling van een koper te weigeren indien er daarvoor redenen zijn.


Artikel 5. Prijzen en betalingen
5.1 De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten cq andere fouten.
5.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.


Artikel 6. Levering
6.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2-8 werkdagen, na ontvangst van de betaling geleverd. Een door Folkers service opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Folkers service  zich te aller tijden het recht om een vergelijkbaar vervangend product te leveren. In gevallen waar er geen vergelijkbaar product aanwezig is, neemt Folkers service contact met de koper op, hetzij per e-mail of per telefoon of hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Wanneer het product binnen een redelijke termijn op voorraad is, zal Folkers service de bestelling vasthouden, totdat het product op voorraad is. Folkers service zal dan zorg dragen voor een snelle (her)levering. Bij het niet tijdig leveren of herlevering dient Folkers service dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een (na)leveringstermijn van 30 dagen, gedurende welke de koper de levering alsnog dient te accepteren.
Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
6.2 De koper moet te aller tijden zorg dragen voor een afleveradres waar een natuurlijk persoon aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen. In dien dit niet het geval is, is Folkers service niet aansprakelijk voor de bestelling en de inhoud daarvan.


Artikel 7. Ontbinding
7.1 De koper heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Folkers service, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW,(of wet van kopen op afstand) binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Folkers service heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Folkers service. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Folkers service na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald.


Artikel 8. Garantie
8.1 Folkers service biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde producten dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze producten. De garantietermijn kan verschillend zijn per product, en duurt zolang als de fabrikant omschrijft op zijn producten cq voorwaarden.
8.2 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Folkers service deze gebreken onmiddellijk te melden aan Folkers service. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Folkers service worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.3 Indien een product in zijn garantietermijn niet meer naar behoren functioneert, dan dient de koper het product met kopie aankoopbewijs en het originele garantiedocument op eigen kosten retour te zenden naar Folkers service. Folkers service stuurt dan het product op eigen kosten retour wanneer deze gerepareerd of vervangen is, en neemt de zending naar leveranciers voor garantie ook op zijn rekening. De koper dient vooraf altijd eerst contact op te nemen met Folkers service.
8.4 De garantie geldt niet indien de koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken, of de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Folkers service en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en -overgang
9.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Folkers service, blijft het geleverde eigendom van Folkers service.
9.2 Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Folkers service  heeft voldaan.


Artikel 10. Betaling
10.1 Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, hetzij contant, vooruit betalen of via Credit Card. Bestellingen die niet binnen dit termijn betaald zijn, zullen vervallen.


Artikel 11. Verzending
11.1 Verzendingen geschieden steeds voor risico van de koper Folkers service zal alle verzendingen zo goed mogelijk verpakken. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Folkers service . Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Folkers service tracht bestellingen in 1 keer te leveren, maar is wel gerechtigd tot het doen van deel leveringen wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn. Zie verder artikel 6.


Artikel 12. Geschillen
12.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met Folkers service. Klachten worden doorgaans zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
12.2 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.


Artikel 13. Merk- en handelsnaam
13.1 Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Folkers service in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam logo, teksten en foto’s zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Folkers service.
13.2 Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Folkers service nauwgezet opvolgen.


Artikel 14. Aanprakelijkheid
14.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Folkers service in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Folkers service niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Folkers service. De aansprakelijkheid van Folkers service blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Folkers service de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Folkers service ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Folkers service.